توضیحات کامل :

پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین

 

قسمتی از متن :

تعریف طراحی شهری

رابرت كوان   

"طراحي شهري فرايند مشاركتي و چند ديسيپليني است كه به قرارگاه هاي فيزيكي سكونت در شهرها، روستاها و شهرك ها شكل مي دهد. بعضي طراحي شهري را هنر شكل دادن به مكان، طراحي در زمينه هاي شهري مي دانند.
طراحي شهري درگير با طراحي ساختمان ها، گروه بناها، مكان ها و محوطه آرايي ها و ايجاد چهارچوب و فرايند مي داند كه توسعه موفق را تسهيل مي سازد...

 

فهرست مطالب :

پایگاه نظری
شناخت وضعيت
1- بستر طبيعي
2- قابليت هاي بصري
3 -هويت بصري
4- هويت مرفولوژيك
5- نفوذپذيري
سنجش وضعیت
سياستگذاري
1- چشم انداز
2- اهداف
3- سياستها
4- اصول طراحي
اصول طراحي
نظم كالبدي
1- تغيير در ديدگاهها (راه برد)
2- اختلاط عملكرد و فعاليت
3- بلوك پيراموني
4- سازمان كالبدي
5- محصوريت فضايي
6- توسعه متأثر از حمل و نقل عمومي
7- نفوذپذيري حوزه توسعه
8- خرد شدن بلوك هاي بزرگ
-9 تأثير جريان هوا
10- پاكت حجمي بنا  Building Evelop
11- انعكاس تنوع و هويت پيرامون
12- فصل مشترك درعرصه عمومی
13- نفوذ بصري
 عرصه عمومي
1- تداوم شبكه سبز (تغيير در نظم فضاي سبز)
2- بهره گيري از اندامهاي طبيعي
3- تلفيق پارك در فضاهاي  سبز خطي
4- سلسله مراتب شبكه معابر حمل و نقل عمومي
5- محورهاي مختلط
6- حمل و نقل عمومي
ضوابط كنترل
1- توده گذاري
2- ضوابط كالبدي
3- ضوابط سيما و منظر
4- تيپولوژي بنا