توضیحات کامل :

پاورپوینت ثبت احوال


 
بخشی از متن پاورپوینت:
مقدمه
اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.
جامعه:
افرادی که طی 6 ماه از سال 1385 به اداره ی ثبت احوال مراجعه کرده اند.
نمونه:
افرادی که طی این 6 ماه برای (گرفتن و باطل) کردن شناسنامه به اداره مراجعه کرده اند.
زن (باطل کردن شناسنامه)
 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90
مرد (باطل کردن شناسنامه)
125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120
دختر (گرفتن شناسنامه)
280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285
پسر (گرفتن شناسنامه)
315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315 
پرسش ها:
چه تعداد افراد در نیمه سال دوم سال 1385 به اداره ی ثبت احوال شهرستان نیشابور برای باطل کردن شناسنامه و گرفتن شناسنامه مراجعه کرده اند؟

فهرست مطالب :
مقدمه
جامعه
نمونه
جدول داده ها
پرسش ها
چند بر فراوانی
جدول فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار میله ای
مودار مستطیلی
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
واریانس