توضیحات کامل :

شش سیگما

 

شش سیگما روشی هوشمندانه و عاقلانه جهت مدیریت فعالیت های تجاری یك سازمان و یا یك بخش است . در شش سیگما اولین اصل توجه به مشتری می باشد .

سه هدف اصلی از بكارگیری شش سیگما عبارتند از :

  • افزایش رضایت مشتری  
  • كاهش زمان انجام فعالیت ها  
  • كاهش تعداد نقص ها 

اگر چه شش سیگما فرآیندهای یك سازمان را اندازه گیری و تحلیل می كند ، ولی تنها یك برنامه كیفیت نیست ، بلكه برنامه ای برای فعالیتهای تجاری یك سازمان است . رسیدن به هدف شش سیگما به چیزی بیشتر از بهبودهای كوچك و افزایش سود نیاز دارد ، این رویكرد ، به كسب موفقیت های همه جانبه در سازمان نیازمند است .

عنوان

صفحه

بخش اول : شش سیگما چیست

 

فصل اول : داستان موفقیت آمیز شش سیگما

2

فصل دوم : منظور از شش سیگما چیست

6

فصل سوم : شش سیگما در سازمان شما

13

فصل چهارم : فرایند حل مسئله تیم شش سیگما

21

فصل پنجم : راهنمایی برای موفقیت شش سیگما

29

فصل ششم : نگاهی به جعبه ابزار شش سیگما

37

فصل هفتم : شش سیگما در عمل

56

فصل هشتم : نكته ای برای مدیران

62

فصل نهم : نكاتنی كه كاركنان باید بدانند

67

بخش دوم : تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها

 

مقدمه

74

چرخه dmaic

79

ابزارهای مورد استفاده در فاز بهبود

85

اتلاف یا waste

90

اصول تفكر ناب

91

بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفكر ناب

98

تئوری محدودیت ها (toc)

101

ابزارهای مورد نیاز برای كاربرد تئوری محدودیتها

105

نتیجه گیری

108

منابع و مأخذ

110