توضیحات کامل :

کود آبیاری

 

مقاله کشاورزی با عنوان کود آباری در قالب ورد در 25 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مقدمه:
ضرورت كود آبیاری
مزیت كود آبیاری
دلایل توسعه‌ی روش كود آبیاری در كشور
روش‌های آبیاری:
آبیاری سطحی
آبیاری زیر سطحی
ضرورت و مزیت آبیاری قطر‌ه‌ای و بارانی برای توزیع كود
خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده در مورد استفاده از كود آبیاری در محصولات كشاورزی متنوع
كود آبیاری تحت شرایط شوری
روش كار
مواد كودی
ازت
كاربرد محلول‌های نیتروژن در آب
برنامه‌ی كود دهی
تزریق كودها
وسایل تزریق
انژكتور سنج كود
روش‌های تزریق
شدت تزریق
غلظت كود
نتیجه گیری
توصیه‌ها و پیشنهادات
فهرست منابع